Alkohol- och drogpolicy

ARJ Transport AB s alkohol- och drogpolicy

 • Åkeriet ska förebygga sjukdom och olycksfall i arbetet, skapa en god arbetsmiljö och därmed öka trafiksäkerheten.
 • Åkeriets verksamhet ska vara alkohol- och drogfri.
 • Åkeriet kräver av sina anställda att helt avstå från all befattning med narkotika såväl på arbetstid som på fritid. Befattning med narkotika utgör brott enligt svensk lag och accepteras därför inte i någon form av åkeriet.
 • Åkeriet kräver av sina anställda att helt avstå från alkoholförtäring under och i omedelbar anslutning till arbetspass. (Undantag kan vara representation, personalfester och liknande arrangemang som arbetsgivaren beslutat om.)
 • Alla inom åkeriet är ansvariga för att skapa en alkohol- och drogfri arbetsmiljö.

Handlingsplan för missbruk av alkohol- och droger

 • Anställd som är påverkad ska skickas hem under betryggande former och någon ska följa den anställde hem. Frånvaron är inte lönegrundande.
 • Vid misstanke om att en anställd är alkohol- eller drogpåverkad ska närmaste chef omedelbart underrättas. Anställd som misstänks vara alkohol- eller drogpåverkad ska, om arbetsgivaren bedömer det som nödvändigt, genomgå ett alkohol- eller drogtest.
 • Den anställde ska uppmanas att komma tillbaka opåverkad nästa dag. Om den anställde uteblir och inte hör av sig per telefon är närmste chef ansvarig för att den anställde kontaktas.
 • Närmaste chef ska ha ett samtal dagen efter i syfte att ta reda på om det var en engångsföreteelse eller tecken på allvarligare missbruksproblem.
 • Krav på förändring ska ställas och vid behov ska en rehabiliterings- eller behandlingsplan upprättas. Ett behandlingskontrakt kan skrivas mellan företaget och den anställde.
 • Om företagets alkohol- och drogpolicy inte följs kan en skriftlig varning alternativt erinran komma att utdelas.
 • Fortsatt missbruk, vägran till rehabilitering eller avbruten behandling kan leda till förhandling om uppsägning.
 • Fordonsmonterade alkolås alternativt nyckelskåp med integrerat alkolås används för att öka trafiksäkerheten och minimera risken för missbruk bland åkeriets anställda.