Trafiksäkerhet
spolicy

Trafiksäkerhet ingår som en naturlig del i vår arbetsmiljö, vilket konkret innebär att varje anställd i tjänst skall:

  • föregå med gott exempel genom att hålla givna hastighetsgränser och respektera gällande trafik- kör- och vilotidsregler.
  • hålla avstånd till framförvarande fordon
  • använda bilbälte
  • vara nykter och drogfri
  • tillse att fordonet inte överlastas och att godset är lastsäkrat på regelrätt sätt.
  • försäkra sig om att fordonet är trafiksäkert och ha nödvändig trafiksäkerhetsutrustning och omgående rapportera skador/felaktigheter på fordonet till arbetsledning.
  • ta hänsyn till barn och andra oskyddade trafikkanter
  • Arbetsgivaren, dvs. den som råder över arbetsstället, har huvudansvaret för att medarbetarna inte utsätts för ohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen.
  • I det dagliga arbetet skall varje anställd visa personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö. Det tillkommer var och en , inte bara följa instruktioner och rutiner, utan att också vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker, som kan utgöra ett hot mot god arbetsmiljö.