Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en integrerad och naturlig del i företagets totala verksamhet, d.v.s. arbetsmiljöfrågorna ska behandlas i direkt anslutning till de vardagliga frågorna. Grundläggande i verksamheten är att förebygga ohälsa och skador p.g.a. arbetet.

Samtliga chefer/ansvariga inom ARJ Transport AB ska ha kompetens, resurser och befogenhet att lösa arbetsuppgifter på ett, ur arbetsmiljöhänseende, riktigt sätt.

På ARJ Transport AB eftersträvas

 • Att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att man förebygger ohälsosam inverkan på medarbetares och andra människors hälsa.
 • Att ge den anställde möjlighet till variation i arbetet, social kontakt och samarbete med andra anställda inom bolaget.
 • Att förhållandena på arbetsplatsen ger den anställde möjligheter till utveckling på både det personliga och det yrkesmässiga planet.
 • Att man som arbetstagare får medverka vid utformningen av sin arbetssituation och i förändrings- och utvecklingsarbete som rör dennes arbete.
 • Arbetsmiljöarbetet – en kontinuerlig process, bör utmynna i en årlig översyn enligt följande punkter:

 

 • Arbetsmiljöpolicy (Hur ser vi på arbetsmiljön?)
 • Arbetsmiljömål (Vad ska förbättras?)
 • Arbetsmiljöprogram (Hur ska vi gå tillväga?)
 • Arbetsmiljöorganisationen (Vem gör vad?)
 • Arbetsmiljörevision (Hur går arbetsmiljöarbetet?)
 • Nya arbetsmiljömål (Hur kan vi bli bättre?)

Se handlingsplan!

Mål för företagets miljöarbete

 • Alla nyanställda och andra som byter arbete ska få en erforderlig introduktion.
 • Snabba och tidiga åtgärder ska vidtas vid brister/problem, t.ex. i samband med rehabiliteringsbehov och krissituationer.
 • Jämställdhetsfrågor ska lyftas fram och medvetandegöras.
 • Arbetsmiljösynpunkter ska beaktas vid inköp av diverse kontorsmateriel och övrig utrustning.
 • Anställda ska kunna kombinera arbetslivet med familjeliv och fritid.
 • Den gemensamma arbetsmiljön och framtiden är en angelägenhet för alla – man delar ansvaret för hur frågorna hanteras. På samma sätt ska hänsyn, inte minst ur säkerhetsaspekt, tas till ovannämnda. Cheferna har ledningsansvaret.
 • Arbetsmiljöarbetet ska integreras i det dagliga arbetet och hänsyn till miljön ska tas vid varje beslut.
 • Människors hälsa och livskvalitet ska tas tillvara och främjas. Detta inbegriper att såväl skadlig inverkan från utsläpp, buller och andra miljöstörningar som felaktigheter med avseende på ergonomi, ska minimeras.
 • Den grundläggande förutsättningen för att kunna och vilja ändra sitt beteende/vanor är att man blir medveten om konsekvenserna av sitt handlande och möjligheter till förändring. Detta innebär även att ARJ Transport AB förutom skyddsombud på respektive lokal arbetsplats, har ett kontinuerligt samarbete med Företagshälsovård.
 • ARJ Transport AB / Verksamheten ska präglas av ett förebyggande och återkommande arbetsmiljöarbete, och ses som en process av ständigt pågående förbättringar.
 • Arbetsmiljöarbetet ska vidare följa gällande arbetsmiljölagstiftning, denna är ett minimikrav. En bra arbetsmiljö är även ur ekonomiskt perspektiv fördelaktigt, då ohälsa och skador p.g.a. arbetet minskar. En bra arbetsmiljö skapar vidare större engagemang och trivsel på arbetet.
 • Kommunikation utgör vidare nyckelord i ARJ Transport AB s organisation. Policyn/Informationen dokumenteras och finns tillgänglig via fordonspärmar/ företagsinformationspärm i verkstad samt på kontoret.

Tidsbestämda mål vid förverkligande av arbetsmiljöpolicy

 • ARJ Transport AB ska årligen, efter en utarbetad plan, ta fram åtgärder för att förverkliga policyn/planen. Dessa åtgärder ska vara möjliga att följa upp. Arbetsmiljöåtgärder arbetas in i varje årsbudget. Uppföljning och utvärdering sker genom rapportering till ledningsgruppen.
 • ARJ Transport AB s arbetsmiljöpolicy ska ses över årligen och revideras vid behov.

Följande miljöarbete pågår 2008

 • Systematisk arbetsmiljöutbildning för anställda i chefsbefattning.
 • Skyddsombudsutbildning för berörda anställda.
 • Handlingsplaner under upprättande.

Policyn antagen 2008-01-09
Ledningen på ARJ Transport AB