Jämställdhetspolicy

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet och så även i arbetslivet.
Alla människor är unika och de unika egenskaperna kan komplettera varandra för såväl individens som företagets bästa.
Kvinnor och män har olika erfarenheter och egenskaper.
De bästa av dessa bör tillvaratas så att vi tillsammans kan skapa något som är bättre än vad vi kan skapa var för sig.

Inom ARJ Transport och Service AB har vi tillsammans idag 2011-04-02, 17 st anställda varav 2 st är kvinna och 15 st är män.

Arbetsförhållanden

Företagets ambition är att verka för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla individer oavsett kön. Det är dock viktigt att i detta avseende ta med arbetets innehåll i bedömningen. En del på företaget förekommande arbetsuppgifter är av sådan art att de fysiska förutsättningarna försvårar möjligheterna för alla individer oavsett kön att utföra arbetet. Företaget har dock för avsikt att ta tillvara och utveckla alla människors resurser i så god mån som möjligt.

  • Mål: Erbjuda en arbetsplats som lämpar sig för såväl kvinnor som män.
  • Åtgärder: Vi skall acceptera olikheter och inse att de är viktiga. Vi skall prioritera resurserna så att de används på rätt sätt samtidigt som det är viktigt att inte på något sätt diskriminera någon individ oavsett kön.
  • Mål: Att ingen form av sexuella trakasserier förekommer. All personal tar ställning för att sådant inte accepteras.
  • Åtgärder: Att alla medarbetare gemensamt verkar för att motverka att någon anställd utsätts för ett beteende som uppfattas kränkande.

Ansvaret för jämställdhetsfrågor
Enligt lagstiftningen har arbetsgivaren ansvar för att aktivt arbeta med jämställdhetsfrågor och för att det årligen upprättas och fastställs en handlingsplan för jämställdhetsarbetet. Huvudansvarig för jämställdhetsfrågor och ansvarig för att ta fram en årlig handlingsplan på ARJ Transport och Service AB är Monica Jonsson.